Comoros and Somalia join the World Tourism Organization (UNWTO)